Ανταλλαγή και επιστροφή χρημάτων

1. Ανταλλαγή αγαθών


Όλα τα αγαθά που αγοράζονται στο κατάστημά μας υπόκεινται σε ανταλλαγή, υπό τους ακόλουθους όρους:


1.1 εάν το προϊόν δεν ταιριάζει ή υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν σχετίζονται με το γάμο
- Η παρουσίαση έχει διατηρηθεί, δηλαδή δεν υπάρχουν μηχανικές βλάβες (τσιπς, ρωγμές, γρατζουνιές, χτυπήματα κλπ.)
-Το προϊόν έχει διατηρήσει τις καταναλωτικές του λειτουργίες, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προορισμό του χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, δηλαδή επισκευή ή αντικατάσταση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων.
- Η εργοστασιακή συσκευασία στην οποία παραδόθηκαν τα εμπορεύματα στον αγοραστή έχει διατηρηθεί.

Με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων, για την ανταλλαγή των αγορασθέντων αγαθών, ο αγοραστής γράφει μια αίτηση σε ελεύθερη μορφή σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, μετά την αποστολή της αίτησης, ο διαχειριστής μας θα επικοινωνήσει με τον αγοραστή (με τον ίδιο τρόπο που στάλθηκε η αίτηση, εάν ο αγοραστής δεν καθορίζει άλλους τρόπους επικοινωνίας μαζί του) και διευκρινίζει τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής. Η απάντηση στην αίτηση λαμβάνεται το αργότερο 3 ημέρες από τη στιγμή που λαμβάνεται από το κατάστημα. Τα έξοδα που συνδέονται με την αποστολή των αγαθών στην περίπτωση αυτή βαρύνουν τον αγοραστή.  
Η αίτηση θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην ενότητα Επαφές.
Στείλτε την εφαρμογή σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα επαφών.
 
1.2 εάν το αγορασμένο προϊόν αποδείχθηκε ελαττωματικό ή άλλως ελαττωματικό, στο οποίο είναι πλήρως ή εν μέρει Ανίκανο να εκτελέσει τις καταναλωτικές του λειτουργίες
Για την ανταλλαγή των αγορασθέντων αγαθών με ελάττωμα ή άλλο ελάττωμα, ο αγοραστής γράφει μια αίτηση σε ελεύθερη μορφή σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, μετά την αποστολή της αίτησης, ο διαχειριστής μας θα επικοινωνήσει με τον αγοραστή (με τον ίδιο τρόπο που στάλθηκε η αίτηση, εάν ο αγοραστής δεν καθορίζει άλλους τρόπους επικοινωνίας μαζί του) και διευκρινίζει τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής. Η απάντηση στην αίτηση λαμβάνεται το αργότερο 3 ημέρες από τη στιγμή που λαμβάνεται από το κατάστημα. Τα έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή των αγαθών στην περίπτωση αυτή βαρύνουν το κατάστημα.
Η αίτηση θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην ενότητα Επαφές.
Στείλτε την εφαρμογή σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα επαφών.


1.3 η ανταλλαγή αγαθών πραγματοποιείται για παρόμοια ή ίση αξία χωρίς πρόσθετα έξοδα και προσαυξήσεις εκ μέρους του αγοραστή. Εάν ο αγοραστής αποφασίσει να ανταλλάξει τα αγαθά με άλλη υψηλότερη αξία, τότε καταβάλλει επιπλέον το απαιτούμενο ποσό με βολικό τρόπο, εάν η αξία των αγαθών είναι μικρότερη, η διαφορά θα επιστραφεί στον αγοραστή σε μετρητά (το αργότερο 3 ημέρες από την ημερομηνία ανταλλαγής) ή σε τραπεζική κάρτα (το αργότερο 7 ημέρες από την ημερομηνία ανταλλαγής) ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε κατά την πληρωμή της παραγγελίας.  

2. Επιστροφή των εμπορευμάτων

Όλα τα αντικείμενα που αγοράσατε στο κατάστημά μας υπόκεινται σε επιστροφή εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:   


2.1 εάν το προϊόν δεν ταιριάζει ή υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν σχετίζονται με το γάμο
- Η παρουσίαση έχει διατηρηθεί, δηλαδή δεν υπάρχουν μηχανικές βλάβες (τσιπς, ρωγμές, γρατζουνιές, χτυπήματα κλπ.)
-Το προϊόν έχει διατηρήσει τις καταναλωτικές του λειτουργίες, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προορισμό του χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, δηλαδή επισκευή ή αντικατάσταση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων.
- Η εργοστασιακή συσκευασία στην οποία παραδόθηκαν τα εμπορεύματα στον αγοραστή έχει διατηρηθεί.
Με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων, προκειμένου να επιστρέψει τα αγορασθέντα αγαθά, ο αγοραστής γράφει μια αίτηση σε ελεύθερη μορφή σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, μετά την αποστολή της αίτησης, ο διαχειριστής μας θα επικοινωνήσει με τον αγοραστή (με τον ίδιο τρόπο που στάλθηκε η αίτηση, εάν ο αγοραστής δεν καθορίζει άλλους τρόπους επικοινωνίας μαζί του) και διευκρινίζει τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής. Η απάντηση στην αίτηση λαμβάνεται το αργότερο 3 ημέρες από τη στιγμή που λαμβάνεται από το κατάστημα. Τα έξοδα που συνδέονται με την αποστολή των αγαθών στην περίπτωση αυτή βαρύνουν τον αγοραστή. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εντός 7 εργάσιμων ημερών, σε μετρητά ή σε τραπεζική κάρτα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της παραγγελίας, αλλά όχι πριν τα αγαθά φτάσουν πίσω στο κατάστημα.  
Η αίτηση θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην ενότητα Επαφές.
Στείλτε την εφαρμογή σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα επαφών.”


2.2 εάν το αγορασμένο προϊόν αποδείχθηκε ελαττωματικό ή άλλως ελαττωματικό, στο οποίο είναι εντελώς ή εν μέρει Ανίκανο να εκτελέσει τις καταναλωτικές του λειτουργίες
Για να επιστρέψει τα αγορασθέντα αγαθά με ελάττωμα ή άλλο ελάττωμα, ο αγοραστής γράφει μια αίτηση σε ελεύθερη μορφή σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, μετά την αποστολή της αίτησης, ο διαχειριστής μας θα επικοινωνήσει με τον αγοραστή (με τον ίδιο τρόπο που στάλθηκε η αίτηση, εάν ο αγοραστής δεν καθορίζει άλλους τρόπους επικοινωνίας μαζί του) και διευκρινίζει τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής. Η απάντηση στην αίτηση λαμβάνεται το αργότερο 3 ημέρες από τη στιγμή που λαμβάνεται από το κατάστημα. Τα έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή των αγαθών στην περίπτωση αυτή βαρύνουν το κατάστημα. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εντός 7 εργάσιμων ημερών, σε μετρητά ή σε τραπεζική κάρτα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της παραγγελίας, αλλά όχι πριν τα αγαθά φτάσουν πίσω στο κατάστημα.  
Η αίτηση θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην ενότητα Επαφές.
Στείλτε την εφαρμογή σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση που καθορίζεται στην ενότητα επαφών.